• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Belgelendirme Sonrası Süreç

Gözetim

 

Belgelendirilmiş kişi; belge geçerlilik süresi içerisinde ÇESBEM tarafından gözetime tabi tutulur. Gözetim ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesinde sorumluluk belge sahibine aittir.

Geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olan belgenin gözetimi için kişinin çalıştığı işyerinden/işletmeden, belgenin alındığı tarihi takip eden 30. ayda (belge alınan tarihten itibaren 2. ile 3.  yıl arasında) FR.69 Hizmet Bildirim ve Performans Formu talep edilir. Bu form; belge sahibinin hangi tarihler arasında belgeli olarak çalıştığına, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış özelliklerini görevine yansıtıp yansıtmadığına ve yeterlilik birimleri kapsamında pozisyonunun gerektirdiği yetkinliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesine ilişkin hususları içerir.

Belgelendirilmiş kişi eğer bir işyerinden bağımsız olarak çalışıyorsa, çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunması istenir. Bu konuda sigorta belgesi/dökümü veya ticaret odası sicil kaydı vb. belgeler kanıt olarak kabul edilebilir.

Belge gözetimi için gerekli evrakın eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişiye gerekli evrakı tamamlaması için 7 (yedi) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında istenen evrakı tamamlamayan kişilerin belgeleri askıya alınır.

Gözetim sonucunda elde edilen bilgiler/kanıtlar ÇESBEM tarafından değerlendirilir ve belgenin geçerliliğinin devam edip etmemesine karar verilir.  

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Olumlu/olumsuz sonuçlar, belgelendirilmiş personele ÇESBEM tarafından e-posta veya telefon yoluyla bildirilir.

 

Yeniden Belgelendirme

 

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Belgelendirilmiş kişi, bu süre zarfında belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini etkileyebilecek durumları ÇESBEM’e gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür.

Yeniden belgelendirme faaliyeti için ilgili Ulusal Yeterliliğin “Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme - Değerlendirme Yöntemi” şartları esas alınır.  Yeniden Belgelendirme ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesinde sorumluluk belge sahibine aittir.

Geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olan belgenin geçerlilik süresinin dolmasından 5 (beş) ay önce,  belgelendirilmiş kişi ÇESBEM tarafından bilgilendirerek (e-posta veya telefon yoluyla), belge yenileme başvurusunda bulunması için davet edilir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. 

ÇESBEM, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkan tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar. Belge yenileme sınavları, belgelendirme programında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlar (P1) olarak düzenlenir. Değerlendirme sonucu olumlu olan kişilerin belge geçerlilik süreleri, 5 (beş) yıl daha uzatılır.   

Belgelendirilmiş kişi sınavla belge yenilmek istememesi halinde, belge geçerliliğinin ilk 5 (bes) yılı sonunda, belge sahibinden veya belgeli kişinin çalıştığı işyerinden belgelendirildiği tarihten itibaren en az 2,5 (iki buçuk) yıl süreyle belgelendirme kapsamında çalıştığına dair FR.69 Hizmet Bildirim ve Performans Formu istenir.  

Belgelendirilmiş kişi eğer bir işyerinden bağımsız olarak çalışıyorsa, çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunması istenir. Bu konuda sigorta belgesi/dökümü veya ticaret odası sicil kaydı vb. belgeler kanıt olarak kabul edilebilir. Kanıt sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması halinde belge yenilemeye hak kazanır.

Yeniden belgelendirme için gerekli evrakın eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişiye gerekli evrakı tamamlaması için 7 (yedi) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında istenen evrakı tamamlamayan kişilerin belgeleri askıya alınır.  

 

Belgenin Askıya Alınması

 

ÇESBEM, belgelendirilmiş kişi ile ilgili olarak, belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıdaki durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına karar verir ve belgenin kullanılmasına izin vermez.

  • Belge sahibinin Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının tespit edilmesi,
  • Belge sahibinin, Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması ve MYK, TÜRKAK ve ÇESBEM logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,
  • Belge sahibinin, belge gözetiminde ve belge yenilemede gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları ÇESBEM’e ulaştırmaması

durumlarında, belge geçerlilik süresine bakılmaksızın belgesi askıya alınır. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. 3 (üç) ay boyunca belgenin askıda kalması ve belirtilen süre zarfında gerekli kanıtların ÇESBEM’e ulaştırılmaması durumunda kişinin belgesi iptal edilir. Gerekli kanıtların ÇESBEM’e sunulmasının ardından belgenin askısı ortadan kaldırılır.

Askıya alınma durumu, belge sahibine Sınav ve Belgelendirme Birimi Sorumlusu tarafından e-posta veya telefon yoluyla bildirilerek, ÇESBEM internet sayfasındaki Belge Sorgulama sekmesinden duyurulur.

 

Belgenin İptali

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

  • Belge sahibi hakkında, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında incelenerek ispatlanan kesinleşmiş şikayetin bulunması,
  • Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunamaması,
  • Belge sahibinin, belgelendirme programı şartlarını karşılayamadığının ve artık mesleğini icra edemeyeceğinin tespit edilmesi,
  • Belge sahibin, belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte yer alan şartları sağlayamaması,
  • Belge sahibinin, belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlayamaması

durumlarında, belge geçerlilik süresine bakılmaksızın belgesi iptal edilir. Belge sahibi iptal edilen belgenin kullanımını durdurmakla ve 20 (yirmi) gün içerisinde belge, kimlik kartı ve eklerini ÇESBEM’e iade etmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu belge sahibidir. İptal durumu, Sınav ve Belgelendirme Birimi Sorumlusu tarafından belge sahibine e-posta veya telefon yoluyla bildirilerek, ÇESBEM internet sayfasındaki Belge Sorgulama sekmesinden duyurulur.

Uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Belgesi iptal edilen kişi ilk başvuru sürecini uygulayarak yeniden belgelendirme talebinde bulunabilir.