• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Çimento Merkezi Kumanda Operatörü (Seviye 5)

ULUSAL YETERLİLİK  ÇİMENTO MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (SEVİYE 5) ULUSAL YETERLİLİĞİ (indirmek için tıklayın)
REFERANS KODU  20UY0424-5
SEVİYE  5
YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI   20UMS0762-5 ÇİMENTO MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ (SEVİYE 5) ULUSAL MESLEK STANDARDI (indirmek için tıklayın)

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı; Çimento Merkezi Kumanda Operatörü (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I:

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

20UY0424-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve İş Organizasyonu

Seçmeli Birimler

20UY0424-5/B1: Bilyeli Değirmenle Farin Üretimi

20UY0424-5/B2: Dik Değirmenle Farin Üretimi

20UY0424-5/B3: Bilyeli Değirmenle Çimento Üretimi

20UY0424-5/B4: Dik Değirmenle Çimento Üretimi

20UY0424-5/B5: Bilyeli Değirmenle Kömür Öğütümü

20UY0424-5/B6: Dik Değirmenle Kömür Öğütümü

20UY0424-5/B7: Döner Fırınla Klinker Üretimi

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları 

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik biriminden ve seçmeli yeterlilik birimlerinin en az birinden başarılı olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çimento Merkezi Kumanda Operatörü (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

SINAV TÜRLERİ VE BİRİM GEÇME NOTLARI 

20UY0424-5 / A1 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, KALİTE ve İŞ ORGANİZASYONU

 

Teorik Sınav (T1): T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on yedi (17) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

Performansa Dayalı Sınav (P1): Bu birime yönelik performans sınavı bulunmamakta olup, birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmıştır. 

20UY0424-5/ B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B6/ B7 BİRİMLERİ

Teorik Sınav (T1): (T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: B1 birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on üç (13) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir.

Performansa Dayalı Sınav (P1): (P1): Ek B1-2’deki “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesinde (P1) olarak belirlenen beceri ve yetkinliklerin değerlendirilmesi, simülasyon üzerinde, gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, (P1) performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. (P1) olarak belirlenen Beceri ve Yetkinlik İfadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 Çimento Merkezi Kumanda Operatörü (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl  ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle  yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.  Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge  sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri  kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt  sunulması,

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

 Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.