• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2)

ULUSAL YETERLİLİK  ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (SEVİYE 2) ULUSAL YETERLİLİĞİ (indirmek için tıklayın)
REFERANS KODU  12UY0109-2​ 
SEVİYE  2
YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI   12UMS0187-2 ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (SEVİYE 2) ULUSAL MESLEK STANDARDI (indirmek için tıklayın)

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı; Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I:

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

12UY0109-2/A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite 

12UY0109-2/A2: Üretim Sahalarının Temizlik ve Düzeni

Seçmeli Birimler

Seçmeli birim bulunmamaktadır.

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları 

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan  sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı  olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de  yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir  yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

SINAV TÜRLERİ VE BİRİM GEÇME NOTLARI 

12UY0109-2/A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite

 

Teorik Sınav (T1): Adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı  sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir  puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en  az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Performansa Dayalı Sınav (P1): Bu birime yönelik performans sınavı bulunmamakta olup, birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmıştır. 

12UY0109-2/A2: Üretim Sahalarının Temizlik ve Düzeni 

Teorik Sınav (T1): Bu birime yönelik teorik sınav bulunmamaktadır.

Performansa Dayalı Sınav (P1): Performans sınavları Çimento Üretim Elemanı - Seviye 2 ulusal yeterliliğinin Ek A2-2’sinde yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göregerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için  kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı  göstermesi gerekir. 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

 Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl  ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle  yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.  Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge  sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri  kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt  sunulması,

 b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

 Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.