• +90 (212) 299 92 22
  • cesbem@cesbem.org.tr

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3)

ULUSAL YETERLİLİK

ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (SEVİYE 3) ULUSAL YETERLİLİĞİ (indirmek için tıklayın)

REFERANS KODU

12UY0109-3

SEVİYE

3

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI 

12UMS0187-3 ÇİMENTO ÜRETİM ELEMANI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI (indirmek için tıklayın)

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı; Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

Sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

YETERLİLİĞİN YAPISI

A)Zorunlu Birimler

12UY0109-3/A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite 

B)Seçmeli Birimler

12UY0109-3/B1: Bilyeli Değirmen Kullanılan Sahalarda Üretim Uygulamaları

12UY0109-3/B2: Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Üretim Uygulamaları

12UY0109-3/B3: Klinker Üretim (Fırın) Sahası Uygulamaları

12UY0109-3/B4: Bilyeli ve Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Taşıyıcı Bant ve Stok Sistemlerindeki Uygulamalar

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile birlikte Değirmen Sahaları için B1-B4 grubu veya B2-B4 grubu, Fırın Sahası için ise B3 yeterlilik biriminden başarılı olması zorunludur. Her iki Değirmen Sahası için alınacak yeterlilik belgesi için A grubu yeterlilik birimi ile birlikte B1-B2-B4 grubu yeterlilik birimlerinin alınması gerekmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 

SINAV TÜRLERİ VE BİRİM GEÇME NOTLARI

 

 

12UY0109-3/A1: İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği, Organizasyon ve Kalite 

 

Teorik Sınav (T1): Adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

Performansa Dayalı Sınav (P1): Bu birime yönelik performansa dayalı sınav bulunmamakta olup, birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmıştır.

12UY0109-3/B1: Bilyeli Değirmen Kullanılan Sahalarda Üretim Uygulamaları

Teorik Sınav (T1): Bu birime yönelik teorik sınav bulunmamaktadır.

Performansa Dayalı Sınav (P1): Performansa dayalı sınavlar Çimento Üretim Elemanı - Seviye 3 ulusal yeterliliğinin Ek B1-2’sinde yer alan  “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından (P1) başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

 

12UY0109-3/B2: Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Üretim Uygulamaları

Teorik Sınav (T1): Bu birime yönelik teorik sınav bulunmamaktadır.

Performansa Dayalı Sınav (P1): Performansa dayalı sınavlar Çimento Üretim Elemanı - Seviye 3 ulusal yeterliliğinin Ek B2-2’sinde yer alan  “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından (P1) başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

 

12UY0109-3/B3: Klinker Üretim (Fırın) Sahası Uygulamaları

Teorik Sınav (T1): Bu birime yönelik teorik sınav bulunmamaktadır.

Performansa Dayalı Sınav (P1): Performansa dayalı sınavlar Çimento Üretim Elemanı - Seviye 3 ulusal yeterliliğinin Ek B3-2’sinde yer alan  “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından (P1) başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

 

  12UY0109-3/B4: Bilyeli ve Dik Değirmen Kullanılan Sahalarda Taşıyıcı Bant ve Stok Sistemlerindeki Uygulamalar

Teorik Sınav (T1): Bu birime yönelik teorik sınav bulunmamaktadır.

Performansa Dayalı Sınav (P1): Performansa dayalı sınavlar Çimento Üretim Elemanı - Seviye 3 ulusal yeterliliğinin Ek B4-2’sinde yer alan  “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından (P1) başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.  Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.