• +90 (212) 299 92 22
 • cesbem@cesbem.org.tr

Kalite Politikamız

ÇESBEM Kalite Politikasını;

ÇESBEM Kalite Politikasını, kendi çalışanlarına, başvuru sahiplerine, adaylara, belgelendirilmiş kişilere ve belgelendirilmiş kişileri çalıştıranlara karşı yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda;

Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Politikamız

 • İlgili ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak,
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek,
 • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakları temin etmek

Fırsat Eşitliği Politikamız

 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,
 • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate almak,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasını ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak,

Kalite Güvencesinin Sağlanmasına Yönelik Politikamız

 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde, yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak,

İç Doğrulama Politikamız

 • Sınav yapıcılar arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına alabilmek için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm sınav yapıcılar ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını güvence altına almak,
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,

İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesine Yönelik Politikamız

 • İlgili ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
 • ÇESBEM’in sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetleri dikkate almak,
 • Tüm adayları itiraz, şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin bilgilendirmek, öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili sınav yapıcının uzlaşmaya varmalarını sağlamak,
 • Aşamalı bir temyiz prosedürünü işletmek,
 • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz ve şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz ve şikâyet kaydını saklamak,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Yönetimi Politikamız

 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına dikkat etmek/edilmesini sağlamak,
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesini nezaret etmelerini sağlamak amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak ve gözetimde bulunmak,
 • İş yerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikamız

 • Tüm personelin tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde görev tanımları ile tutarlı olarak yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,
 • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak,
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişimi sağlamak,

Belgelerin Kötüye Kullanımını Engellemeye Yönelik Politikamız;

 • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi sağlamak,
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesini sağlamak,
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak,

Uygun Olmayan Faaliyetlere Yönelik Politikamız;

 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak,

Tarafsızlığın Sağlanması ve Her Türlü Çıkar Çatışmasının Önlenmesine Yönelik Politikamız;

 • Yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya bilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesini sağlamak,
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesini sağlamak,
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamak,
 • Kalite Politikası olarak belirlemiş olup faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirecektir. ÇESBEM personel belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek ticari veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız davranmak dâhil, tüm kurallara uyacağını oluşturduğu politika ve taahhütlerle garanti altına alır. ÇESBEM personel belgelendirme sürecini adil, tarafsız, etik ve çıkar ilişkilerinden bağımsız olarak güvence altına almayı ve oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmayı,

Gizlilik Politikamız;

 • ÇESBEM belgelendirme prosesi sırasında elde ettiği veya başvuru sahibinin, adayın ya da belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiği bilgileri, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmaması gerektirdiği durumlar hariç yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamamayı,
 • İlgili kurum, kuruluşların faaliyetlerinin gizliliğini tehlikeye atmamayı,
 • Belgelendirme prosesi sırasında elde edilen tüm bilgileri gizli tutmayı ilke edinmiştir.

olarak belirlemiştir.